Voor de ouders

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Het Marnix Gymnasium hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Voor veel activiteiten nodigen we ouders uit, van muziekavond tot projectpresentaties. Ouders kunnen ook op school komen om over hun zoon of dochter te praten. We werken immers samen aan de ontwikkeling en opvoeding van ‘onze’ kinderen. Via de website, het ouderportaal en per digitale post houden we de ouders op de hoogte van actueel nieuws.

contact met school & communicatie

De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders. Als daartoe aanleiding is, neemt hij contact op met thuis. Wij verwachten van de ouders dat zij op hun beurt ons op de hoogte houden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties en het welbevinden van hun kind. Ouders kunnen daarom altijd contact opnemen met de school en zo nodig een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de mentor.

Om de ouders zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen tijdens het schooljaar, krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport mee. Via het webportaal kunnen ouders tussentijds de vorderingen van hun kind raadplegen.

jaaragenda

Hier vind je alle cruciale informatie die je nodig hebt voor een succesvol schooljaar op het Marnix Gymnasium.

ouderavonden en ouderspreekuren

Voor meer algemene informatie over de klas in het betreffende leerjaar organiseert de school ouderavonden. Er zijn twee ouderavonden voor de ouders van de leerlingen uit het eerste leerjaar. Voor de ouders van leerlingen uit klas 2 t/m 6 is er minimaal één keer per jaar een ouderavond. In de jaaragenda staan de data van deze ouderavonden vermeld.

Tweemaal per jaar organiseert de school een docentenspreekuur. Tijdens de ’tien-minutengesprekken’ kunnen ouders met hun zoon of dochter de studievoortgang en de ontwikkeling van hun kind met een aantal docenten bespreken.

curatorium

Onze school heeft een curatorium, gevormd door ouders van leerlingen. Het curatorium is een verbinding tussen de school en de maatschappij. Omdat het Marnix Gymnasium onder het CVO-bestuur valt, heeft het curatorium geen bestuurlijke bevoegdheden.

De taak van het curatorium is tweeledig: het curatorium kan de schoolleiding, en het CVO-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Leden curatorium
Mw. A.J.M. Laan
Dhr. H. Mooldijk
Mw. F. Esmaeili
Dhr. A.H. van Osch

contact

Afdelingsleiders en schoolleiding zijn ook bereikbaar via mail. Deze mailadressen zijn te vinden op het ouder- en leerlingportal.