Het Marnix

Onderwijs

ONS ONDERWIJS

Het Marnix Gymnasium is een kleinschalig categoraal gymnasium. Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. Docenten en leerlingen werken met een veelheid aan werkvormen, vaak klassikaal, maar ook individueel en in kleine groepen. De aangeboden stof dient niet op zichzelf te staan, maar verbanden te leggen met de wereld waarin leerlingen leven. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken en een open en kritische houding stimuleren.

klassiek & modern

Onze school combineert klassieke vorming met modern onderwijs. Klassiek in de nadruk op het belang van kennis en van algemene en culturele ontwikkeling, maar modern in de inhoud van het onderwijs, in de verwevenheid van de onderwijsinhoud met de maatschappij, en in de toepassing van verschillende onderwijsvormen.

Het gymnasiale karakter van de school komt vanzelfsprekend tot uiting in de lessen in de klassieke talen en antieke cultuur. Door het vertalen van Latijnse en Griekse teksten leren leerlingen analytisch denken; ze hebben er ook veel aan bij het leren van andere talen en ontdekken de ideeën van de klassieken die aan de basis van onze cultuur en wetenschap liggen. Maar er zijn ook veel gymnasiasten met een uitgesproken bètagerichtheid. De school geeft daarom innovatief bètaonderwijs in onderbouw en bovenbouw.

Wij zijn een school voor alle goede vwo-leerlingen, die intelligentie combineren met een sterke werkhouding en een brede belangstelling. De school wil de leerlingen betekenisvol en inspirerend onderwijs bieden, niet alleen gericht op de wettelijk vastgestelde schoolvakken, maar tevens op brede culturele vorming, historisch besef en een (voor)wetenschappelijke attitude. De school vormt daarbij een aangename en inspirerende werkomgeving voor leerlingen en docenten en biedt ruimte aan verschillen en diversiteit.

Persoonlijke aandacht

Omdat het Marnix Gymnasium een kleine school is, heeft het een eigen, gezellige sfeer, waarin leerlingen zich ook snel thuis voelen en veilig kunnen leren. Er is een hechte band tussen de leerlingen onderling en de docenten leren de leerlingen goed kennen. Door de persoonlijke aandacht is snel duidelijk welke talenten een leerling heeft, hoe zelfstandig hij kan werken en of er extra ondersteuning nodig is.

populatie

Het Marnix Gymnasium telt ruim 600 leerlingen en 70 medewerkers. De school heeft een sterke regionale functie met, naast de stad Rotterdam als kerngebied, leerlingen uit de Albrandswaard, Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Nesselande, Schiedam, Ridderkerk en Barendrecht.

Verrijking & verdieping

Het Marnix heeft een uitgebreid verrijkings- en verdiepingsprogramma, waarbinnen leerlingen zelf hun keuzes kunnen maken. Soms is dat binnen de lessen, soms in plaats van de lessen en soms daarbuiten. Het programma zorgt ervoor dat leerlingen echt het maximale uit zichzelf halen. Het gaat hierbij om de verbredingsprojecten in de onderbouw, het Honours Programma in de bovenbouw en de samenwerkingsprogramma’s met de universiteiten. Leerlingen kunnen ook kiezen voor Cambridge-Engels, Spaans of Chinees en internationaal erkende certificaten halen voor Frans en Duits.