Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Zorg

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de reguliere begeleiding ontoereikend is of waarbij gespecialiseerde inzet nodig is. Deze situaties worden overgedragen aan het zorgteam.

Het zorgteam

Het zorgteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • Afdelingsleiders
  • Schoolmaatschappelijk werkster
  • Ambulante begeleiders

In het zorgteam wordt besproken hoe een leerling het best geholpen kan worden als problemen de mogelijkheden van de mentor overstijgen. Er wordt een persoonlijk zorgplan gemaakt en uitgevoerd, indien nodig in overleg met de ouders en de mentor. Vaak voert de schoolmaatschappelijk werkster eerst een aantal gesprekken  met de leerling om tot een oplossing te komen. Soms moet er hulp buiten school worden gezocht; dan verwijst het zorgteam een leerling naar specialisten op het gebied van zijn/haar probleem.

Schoolondersteuningsprofiel

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverband Koers VO heeft ervoor gekozen om alle schoollocaties dat op dezelfde manier te laten doen, zodat het vergelijkbaar is. De website Koers VO Schoolprofielen is hiervan het resultaat. Hieronder is het schoolondersteuningsprofiel van het Marnix Gymnasium te downloaden.

Dyslexie

Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben kunnen extra faciliteiten krijgen. Zij krijgen meer tijd bij toetsen. Tijdens de toetsweek mag de leerling de toetsen maken in het ‘zorglokaal’ om extra tijd en rust te hebben om de toetsen goed te maken. Ook wordt bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor alle examens extra tijd aangevraagd. Alle leraren krijgen schriftelijk instructies hoe met de dyslexie van een bepaalde leerling om te gaan.

Hulplessen

Sommige leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen na de herfstvakantie hulplessen in de vakken Nederlands, Latijn, Engels en wiskunde. De vakdocent laat weten wanneer leerlingen deze hulplessen nodig hebben. De lesstof wordt tijdens de hulplessen in kleine groepjes behandeld

Huiswerkbegeleiding

Lector Studiebegeleiding

Op het Marnix Gymnasium wordt dagelijks tussen 14.20 en 18.00 uur huiswerkbegeleiding gegeven door medewerkers van Lector Studiebegeleiding. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het plannen, maken en leren van huiswerk.

Tijdens de huiswerkbegeleiding is er veel aandacht voor structuur, organisatie en leervaardigheden. Daarnaast bieden de studiebegeleiders vakinhoudelijke hulp en controle. Bijles op individuele basis is ook mogelijk. Aan de huiswerkbegeleiding en bijles zijn extra kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lector Studiebegeleiding.

Lector Studiebegeleiding

Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Deze medewerker maakt deel uit van het zorgteam en biedt daarnaast laagdrempelige zorg aan leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden als er sprake is van meerdere problemen die betrekking hebben op: opvoeding, de gezinssituatie, leefomgeving of bijvoorbeeld problemen in de onderwijssituatie. De schoolmaatschappelijk werker onderzoekt met de leerling wat het probleem is en waar mogelijke oplossingen liggen. Als het nodig is, worden de ouders erbij betrokken, bijvoorbeeld als een verwijzing naar een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg verstandig lijkt.

  • Mw. J. van Gijn
  • Het e-mailadres staat in het ouder- en leerlingenportal.
Vertrouwenspersoon

Binnen onze school proberen we leerlingen en medewerkers een veilige en prettige omgeving te bieden. Respect voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. Als er toch problemen zijn die het functioneren in het dagelijks schoolleven belemmeren, dan kunnen leerlingen en personeel terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze kan hulp bieden bij het oplossen van problemen waar de betrokkene zelf niet meer uitkomt. Een vertrouwenspersoon is medeverantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat, organiseert voorlichting en werkt mee aan het opstellen van gedragsregels.

Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld; bij situaties waarin anderen worden gepest, psychisch of fysiek worden lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van de klager, leerling of personeelslid, en samen zoeken zij naar oplossingen. Hij of zij geeft informatie over de mogelijke procedures, geeft ondersteuning en advies en is verplicht tot geheimhouding.

  • Mw. N. van den Bos
  • Dhr. J. Kok
  • Het e-mailadres staat in het ouder- en leerlingenportal.

Andere organisaties

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze school werkt mee om mogelijke problemen van kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren. Deze kunnen worden gemeld bij de schoolmaatschappelijk werker. 

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak

SISA vormt samen met organisaties die met kinderen/jongeren werken een sluitend netwerk om kinderen/jongeren die risico’s lopen of bepaalde problemen hebben te signaleren en te begeleiden.

Centrum voor Jeugd en gezin

Als het nodig is, kunnen school, ouders en/of leerlingen een beroep doen op het Jeugdzorgteam van het CJG. Dit team bestaat o.a. uit een jeugdarts en een sociaal verpleegkundige.