Het zorgteam

Andere organisaties

ANDERE ORGANISATIES

andere organisaties andere organisaties andere organisaties

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Onze school werkt mee om mogelijke problemen van kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren.
Deze kunnen worden gemeld bij de schoolmaatschappelijk werker.

Centrum voor jeugd en gezin
Als het nodig is, kunnen school, ouders en/of leerlingen een beroep doen op het Jeugdzorgteam van het CJG.
Dit team bestaat o.a. uit een jeugdarts en een sociaal verpleegkundige.

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak

SISA vormt samen met organisaties die met kinderen/jongeren werken een sluitend netwerk om kinderen/jongeren
die risico’s lopen of bepaalde problemen hebben te signaleren en te begeleiden.