Voor ouders

Schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten schoolkosten schoolkosten

De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt. Als school doen we het bestellen, verspreiden en inzamelen van de boeken geheel in eigen beheer. Daartoe hebben we een boekenfonds ingesteld. Voor deelname aan het boekenfonds is de deelnemer een borg verschuldigd van € 75,- per leerling. Daarnaast heeft elke leerling een aantal ondersteunende leermiddelen nodig (atlas, woordenboeken, etc.) die buiten het boekenfonds vallen. Deze leermiddelen moeten door de ouders zelf worden aangeschaft.

ouderbijdrage

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen. Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school. De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding is op het ouderportaal terug te vinden. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen. Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en de deelname aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets et cetera) valt niet onder de dekking.

 

De verzekerde bedragen zijn:

  • € 2.500,- in geval van overlijden
  • € 25.000,- algehele blijvende invaliditeit
  • € 1.000,- geneeskundige kosten
  • € 1.000,- tandheelkundige kosten
  • Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt aan de school en aan bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.