Voor ouders

Schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten schoolkosten schoolkosten

De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt. Het bestellen, verspreiden en inzamelen van de boeken doen we als school in eigen beheer. Daartoe hebben we een boekenfonds ingesteld. Voor deelname aan het boekenfonds is de deelnemer een borg verschuldigd van € 75,- per leerling.

Daarnaast heeft elke leerling een aantal ondersteunende leermiddelen nodig (atlas, woordenboeken, etc.) die buiten het boekenfonds vallen. Deze leermiddelen moeten door de ouders zelf worden aangeschaft.

ouderbijdrage

Extra activiteiten, zoals de excursies, de sportdag e.d. worden niet door het ministerie vergoed. Ook krijgt de school geen geld voor computersoftware, het materiaal dat gebruikt wordt bij de practica, de inrichting en het onderhoud van de mediatheek. Daarom vraagt de school aan de ouders een financiële bijdrage. Door middel van deze bijdrage betalen ouders mee aan de meerwaarde voor het onderwijs van hun kind.

Deze kosten zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De school vraagt de ouders om akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten. Jaarlijks wordt het overzicht van de kosten voor de activiteiten ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd.

Het is voor ouders mogelijk om voor bepaalde activiteiten niet te betalen. Als u niet betaalt voor een bepaalde activiteit, heeft dat tot gevolg dat uw kind niet kan deelnemen aan deze activiteit en op school een alternatieve activiteit moet doen.

Overigens is de toelating van uw kind niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets et cetera) valt niet onder de dekking.

 

De verzekerde bedragen zijn:

  • € 2.500,- in geval van overlijden
  • € 25.000,- algehele blijvende invaliditeit
  • € 1.000,- geneeskundige kosten
  • € 1.000,- tandheelkundige kosten
  • Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt aan de school en aan bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.