Marnix-MR

De Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De MR oefent controle uit op het beleid van de school en heeft de bevoegdheid om alle schoolzaken te bespreken. Daarbij heeft de MR ook advies- en instemmingsrecht.

De MR vergadert enkele malen per jaar over zaken als het schooljaarverslag, het boekenfonds, huisvesting, het schoolbudget en onderwijskundige ontwikkelingen. Eén of twee leden van de MR vertegenwoordigen de Marnix-MR in de gemeenschappelijke MR van CVO. Daar wordt over zaken gesproken die het schoolniveau overstijgen, zoals de CAO.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: mr@marnixgymnasium.nl.

De MR bestaat momenteel uit:

Personeel
mw. drs. J. van Bossum (vice voorzitter)
dhr. drs. C. Ehrhardt
dhr. drs. E. Berkhof (secretaris)
dhr. M. Kortleven

Ouders
mw. M. Boudesteijn (voorzitter)
dhr. C. Alderliesten

Leerlingen
Sophie van Barreveld (voorzitter senaat)
Sanae Benchellal (secretaris senaat)

“Mijn naam is Judith van Bossum, docent klassieke talen. Schoolorganisatie en beleid hebben altijd mijn belangstelling gehad. Als lid van de MR kun je een bijdrage leveren aan dat wat goed is voor het Marnix Gymnasium, door mee te denken met het beleid, uitgezet door de schoolleiding en het ministerie en door voorstellen te kunnen doen. De samenwerking tussen ouders en leerlingen en docenten in de MR beschouw ik als zeer stimulerend onderdeel van mijn werk.”

Judith van Bossum

Docent klassieke talen

“Mijn naam is Christian Ehrhardt, ik ben sinds 2017 lid van de MR. Jaren geleden dacht ik dat de MR niets voor mij zou zijn, omdat ik niet precies wist wat zo’n orgaan doet. Ik ben er ingerold door mijn vrouw die lid was van een MR: cao’s bestuderen, wetteksten raadplegen en kritisch naar beleid kijken. Toen er op het Marnix een plaats vrij kwam, zag ik mijn kans.
Ik vind het interessant en waardevol werk. Goede samenwerking tussen alle geledingen en openheid vind ik belangrijk.”

Christian Ehrhardt

Docent Duits

“Sinds 2010 ben ik werkzaam als wiskunde docent aan het Marnix Gymnasium. Door de aanwezigheid van leuke leerlingen en collega’s is het een fijne school om te werken. Als MR-lid is het prettig om mee te denken over de keuzes die gemaakt worden en daarbij te letten op de goede werksfeer en werkdruk voor collega’s en leerlingen. Dit is mijn derde jaar in de medezeggenschapsraad en mijn tweede jaar als secretaris.”

Erik Berkhof

Docent wiskunde

“Naast mijn werk als docent Natuurkunde en R&D bij het Marnix Gymnasium, wil ik ook graag op andere manieren bijdragen aan het onderwijs aan onze leerlingen. De MR biedt voor mij een mooie plek om die bijdrage te leveren. Het hoofddoel is dat wij een goede en fijne school zijn voor zowel leerlingen, als collega’s, als ouders en ik denk graag mee over de keuzes die daarin moeten worden gemaakt. Ik neem dit jaar voor het eerst deel aan de MR als lid van de personeelsgeleding.”

Matthias Kortleven

Docent Natuurkunde en R&D

“Mijn kinderen zitten alle drie op het Marnix Gymnasium en vinden het een fijne school. Omdat je als ouder van middelbare schoolkinderen wat meer afstand van school hebt in vergelijking met de lagere school, vind ik het leuk om mee te kunnen denken, adviseren en besluiten in de medezeggenschapsraad. Het Marnix is een relatief kleine school met een veilig schoolklimaat, waar de docenten zich met hart en ziel inzetten. Het is fijn om daaraan via de medezeggenschapsraad een bijdrage te kunnen leveren.”

Maartje Boudesteijn

Advocaat

“Als ouder van twee zoons (waarvan de één het Marnix heeft afgerond en één nog volop bezig is) heb ik bewust gekozen om vanuit de MR de school te ondersteunen. Als categoraal gymnasium heeft het Marnix een duidelijk profiel binnen de stad en het is van belang dat dit behouden blijft. De medezeggenschapsraad zie ik als een mooie manier om als ouders, leerlingen en docenten betrokken te worden en waar nodig mee te beslissen bij zowel de dagelijkse als strategische zaken. Zolang mijn zoon nog op school zit vervul ik deze rol graag namens de ouders.”

Cees Alderliesten

Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt

“Ik ben Sanae Benchellal en zit in de vierde klas van het Marnix Gymnasium. Ik ben de secretaris van de senaat en dus ook lid van de MR. Ik zou het Marnix typeren als een actieve school met een aangename sfeer waar de stem van de leerlingen gehoord wordt en met hun inbreng iets gedaan wordt. De MR is bij uitstek het platform waar leerlingen, ouders en schoolleiding bij elkaar komen en samen kunnen sparren over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het Marnix Gymnasium. Op deze manier worden alle drie de partijen gehoord. Mijn rol is de belangen van de leerlingen te behartigen en daar heb ik ontzettend veel zin in.”

Sanae Benchellal

Leerling - secretaris senaat

“Mijn naam is Sophie van Barreveld en ik zit nu in de 5e van het Marnix Gymnasium. Ik ben de voorzitter van de senaat en zit daardoor in de MR. Ik heb het erg naar mijn zin op het Marnix en vind het fijn dat ze leerlingen medezeggenschap geven over de school. Hierdoor heb je niet alleen de perspectieven van docenten en ouders, maar ook die van leerlingen. Zo is het altijd leuk maar ook erg handig om de kant van de leerling te horen. Ook zien wij als leerlingen dat er naar ons geluisterd wordt en dat we echt doelen kunnen bereiken.”

Sophie van Barreveld

Leerling - voorzitter senaat